Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Cần trục có tải trọng lớn sẽ chịu mức phí kiểm định lớn

Cần trục có tải trọng lớn sẽ chịu mức phí kiểm định lớn

Mức phí cho kiểm định sẽ được áp dụng đi kèm với dịch vụ được cung cấp, trên thiết bị mà doanh nghiệp cần đánh giá. Theo đó, cần trục có tại trọng lớn cũng sẽ chịu chi phí dịch vụ tương tự.

 

Các cần trục được chia theo từng khung tải trọng để xác định mức phí kiểm định. Các cần trục thuộc khung tải trọng lớn nhất sẽ chịu mức phí kiểm định lớn nhất. Các mức phí sẽ được thay đổi theo thời gian phù hợp với việc kiểm định cần trục.

Kiểm định cần trục được quy định bắt buộc trong những năm gần đây. Và các cần trục thực hiện kiểm định phải chịu các mức phí kiểm định. Các cần trục giống nhau sẽ chịu các mức phí giống nhau. Và không phải tất cả các cần trục chịu cùng một mức phí. Các cần trục được chia theo từng khung tải trọng để xác định mức phí kiểm định. Các khung tải trọng này được phân chia theo hướng dẫn và chịu các mức phí theo quy định của Bộ tài chính. Các đơn vị thực hiện chức năng kiểm định cần trục và các đơn vị có sản phẩm cần kiểm định phải tuân theo mức phí này.

Các cần trục thuộc khung tải trọng cần lớn thì chịu mức phí càng lớn. Theo hướng dẫn của Bộ tài chính thì hiện nay cần trục được chi thành 7 khung tải trọng để xác định mức phí. Các cần trục thuộc khung tải trọng lớn nhất sẽ chịu mức phí kiểm định lớn nhất. Và khung tải trọng lớn nhất hiện nay được quy định là trên 100 tấn, chịu mức phí kiểm định khoảng 6 triệu đồng trên một thiết bị. So với giá trị của thiết bị thì mức phí này là rất nhỏ. Tuy nhiên các đơn vị kiểm định không được thu thêm ngoài quy định của Bộ tài chính.

Các mức phí sẽ được thay đổi theo thời gian phù hợp với việc kiểm định cần trục. Các loại cần trục sẽ thay đổi theo thiết kế và cấu tạo cũng như chức năng. Theo mức độ phức tạp của thiết bị theo thời gian thì chi phí kiểm định cũng sẽ thay đổi. Khi có sự thay đổi thì các cơ quan chức năng sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn một cách công khai, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho các đối tượng liên quan. Tuy nhiên mức phí này cũng sẽ không thay đổi một cách quá liên tục. Văn bản cần có thời gian thực hiện thì mới có sự điều chỉnh phù hợp được.