Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục và quy trình sát nhập doanh nghiệp

Thủ tục và quy trình sát nhập doanh nghiệp

Theo luật doanh nghiệp 2014 có ghi rõ thủ tục và quy trình sát nhập doanh nghiệp, các hồ sơ cần chuẩn bị và các bước quy trình như thế nào là đúng. Sau đây SG Acc mời các doanh nghiệp cùng tìm hiểu quy trình sát nhập doanh nghiệp.

Thực hiện được đúng quy trình sát nhập doanh nghiệp là một thử thách không nhỏ dánh cho các doanh nghiệp khi nó có những quy định rất mới và nó cũng khá chồng chéo nhau. Vì vậy, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã trở thành điểm đến yên tâm nhất cho doanh nghiệp khi có nhu cầu thành lập cũng như trong quá trình kinh doanh hộ cá thể.

Quy trình sát nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp nên biết như thế nào là sát nhập doanh nghiệp. Hành động sát nhập doanh nghiệp chính là 1 hay một số công ty – thường được gọi là công bị sát nhập – sát nhập vào một công ty khác – thường được gọi là công ty sát nhập – bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và cả nghĩa vụ của công ty sát nhập và đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sát nhập.

Trên đây là định nghĩa sát nhập theo luật doanh nghiệp 2014, khoản 1 điều thứ 195. Cũng tại điều này khoản thứ 2 có quy đình thủ tục và quy trình sát nhập doanh nghiệp rất rõ ràng.

+ Các bên liên quan đến việc sát nhập doanh nghiệp chuẩn bị hợp đồng sát nhập. Hợp đồng phải có đầy đủ các nội dung như: tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sát nhập và bị sát nhập, thủ tục và điều kiện liên quan các bên, phương án sử dụng lao động, thủ tục và thời hạn, điều kiện chuyển đổi tài sản, vốn, cổ phần, trái phiếu công ty… thời gian thực hiện sát nhập.

+ Dự thảo điều lệ doanh nghiệp sát nhập

+ Hợp đồng sát nhập phải được gửi cho tất cả các chủ nợ và các khách hàng của công ty.

+ Sau khi thực hiện quy trình sát nhập doanh nghiệp thì công ty bị sát nhập chấm dứt hoạt động, tất cả các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng khách hàng hay nhân sự đều được công ty sát nhập giải quyết.

Trong trường hợp công ty nhận sát nhập có  30% đến 50% thị phần trong lĩnh vực / ngành liên quan thì phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành bất cứ hoạt động sát nhập nào. Nhà nước cũng quy định cấm các trường hợp sát nhập doanh nghiệp với công ty sát nhập chiếm 50% thị phần trên thị trường đang kinh doanh.

Quy trình sát nhập doanh nghiệp phải được thực hiện đúng quy định pháp luật, kèm với đó là các bản sao có công chứng các loại giấy tờ sau:

+ Hợp đồng sát nhập doanh nghiệp

+ Quyết định và biên bản họp thông qua hợp đồng sát nhập

+ Trừ một số trường hợp sau thì không cần quyết định và biên bản họp: công ty sát nhập là thành viên, công ty cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ công ty, hay có số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cơ quan quản lý doanh nghiệp phải cập nhật lại thông tin của các công ty liên quan trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ doanh nghiệp.