Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Xác định những loại rủi ro vận tải biển bị loại trừ

Xác định những loại rủi ro vận tải biển bị loại trừ

Trong bảo hiểm vận tải đường biển có những loại rủi ro mà người ta sẽ không chi trả về tổn thất cho người mua khi xảy ra, những loại rủi ro này nằm trong nhóm rủi ro bị loại trừ. Chúng ta nên biết những rủi ro nào nằm trong nhóm này để có thể chủ động hơn trong việc mua và sử dụng bảo hiểm vận tải biển của mình.

Có hai nhóm chính trong rủi ro loại trừ, đó là rủi ro bị loại trừ trong bảo hiểm và loại rủi ro loại trừ hoàn toàn. Nếu như ở nhóm rủi ro loại trừ trong bảo hiểm, người mua có thể thỏa thuận để mua thêm một số điều khoản bảo hiểm cho những rủi ro thuộc nhóm này thì ở nhóm rủi ro loại trừ hoàn toàn sẽ không được bảo hiểm vì bất cứ lý do hay trường hợp này.

Nhóm các rủi ro loại trừ trong đơn bảo hiểm bao gồm các loại rủi ro do chiến tranh; rủi ro do đình công, nổi loạn, bạo động hay hậu quả từ phóng xạ, nổ nguyên tử và hạt nhân. Bên cạnh đó những hư hỏng tự phát sinh như tự bốc cháy, hao hụt tự nhiên do đặc tính lý hóa của hàng hóa đang vận chuyển cũng nằm trong nhóm này. Tuy nhiên người vận chuyển đường biển có thể thương lượng để những loại rủi ro này cũng được chi trả bảo hiểm.

vận tải đường biển

Trong khi đó, nhóm rủi ro loại trừ tuyệt đối sẽ không được bảo hiểm chịu trách nhiệm dù bất cứ lý do hay tình huống nào khi vận tải đường biển.  Những rủi ro loại trừ tuyệt đối bao gồm những trường hợp như sau:

+ Do việc làm sai trái cố ý của người được bảo hiểm.

+ Do chậm trễ hay thị trường xuống giá hoặc mất thị trường

+ Do bao bì không đúng quy cách.

+ Do vi phạm nguyên tắc xuất nhập khẩu hoặc chuyển khẩu hoặc hàng hóa không đủ giấy tờ xuất nhập khẩu.

+ Do chủ tàu, người quản lý, người thuê hay người điều hành tàu không trả được nợ hoặc thiếu vốn về tài chính gây ra.

+ Do tàu đi lệch hướng bất hợp lý.

+ Do rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm.

+ Tàu không có khả năng đi biển